NORMATĪVIE AKTI


Dzimtsarakstu nodaļa, veicot valsts deliģētu funkciju – civilstāvokļa reģistrāciju, ievēro Latvijas Republikas normatīvajos dokumentos noteiktās normas un prasības. Jebkuram cilvēkam ir svarīgi zināt savas tiesības un pienākumus. Šajā sadaļā Jūs varēsiet atrast normatīvo dokumentu sarakstu, kas palīdzēs atrast atbildes uz jautājumiem ģimenes tiesību jomā. Ja tomēr neesat droši par pareizo likuma normu izpratni, tad laipni lūdzam uz konsultāciju!

Civillikums

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums

Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem

Liepājas pilsētas domes 2015. gada 22. janvāra lēmums Nr.5 „Par Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumiem”

Liepājas pilsētas domes 2016.gada 28.janvāra lēmums Nr.8 “Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra lēmumā Nr.5 “Par Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumiem””

Administratīvā procesa likums

Amatpersonu un darbinieku atalgojums:

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu katru mēnesi publicējam pašvaldības amatpersonām izmaksāto atalgojumu, norādot vārdu, uzvārdu, amatu un izmaksātā atalgojuma summu.

Informācija tiek publicēta saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 225 ”Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām”

Valsts amatpersonu atalgojums Liepājas pašvaldības sturktūrvienībās un iestādēs (.pdf)

Darbiniekiem izmaksātais atalgojums

Liepājas pašvaldības darbinieku amati tiek klasificēti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogu.

  1. Nolikums „Par atlīdzību Liepājas pilsētas pašvaldībā”,
  2. Liepājas pilsētas pašvaldības amatu klasifikācija un atalgojums,
  3. Liepājas pilsētas pašvaldības darbinieku mēnešalgu skala.

 

Apraksti:

DZIMŠANAS REĢISTRĀCIJA
MIRŠANAS REĢISTRĀCIJA
LAULĪBAS REĢISTRĀCIJA
APLIECĪBAS IZZIŅA PAR PERSONU
PIEDERĪBAS PERSONAS STATUSS