PERSONU DATU APSTRĀDE


 

INFORMĀCIJA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI

 

Šis paziņojums sagatavots, lai sniegtu informāciju par Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa (turpmāk – Iestāde), pašvaldības datu aizsardzības speciālista kontaktinformāciju, Iestādes veiktajām personu datu apstrādēm, apstrādes nolūkiem kā arī informēt Datu subjektu par tā tiesībām.

Apstrādājot personas datus, Iestāde ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Datu regula) un citus tiesību aktus privātuma un datu apstrādes jomā.

 

  1. Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa” (Liepājas valstspilsētas pašvaldība)

Adrese: Lielā ielā 1A, Liepāja, LV-3401

Tālrunis: 63426350, elektroniskā pasta adrese: dzimtsarakstu.nodala@liepaja.lv

 

  1. Pārziņa personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:

Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401

Tālrunis: 63422331, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv

 

  1. Personas datu iegūšana un apstrāde

Iestāde iegūst personas datus no paša datu subjekta vai trešajām personām, ja tam ir tiesisks pamats. Iestāde datu subjekta personas datus apstrādā papīra veidā, elektroniskā formātā, piemēram, saņemot iesniegumus no klientiem, potenciālo darbinieku CV, sniedzot Iestādes noteiktos pakalpojumus un maksājumu administrēšanu. Personas datu apstrādi veic darbinieki, kuri ir pilnvaroti to veikt, atsevišķos gadījumos arī personas, ar kurām ir noslēgts līgums par datu apstrādi.

 

  1. Iestādes veiktās personas datu apstrādes

Pirms personas datu iegūšanas vai brīdī, kad personas dati tiks iegūti, Iestāde datu subjektam sniegs informāciju par to, kāpēc Iestādei personas dati ir nepieciešami. Datu subjekts tiks informēts ar atsevišķām informēšanas lapām, informāciju uz iesniegumu veidlapām, līgumos ietvertu informāciju, informatīvām zīmēm vai mutiski, kāpēc Iestādei ir nepieciešami datu subjekta personas dati, un ko Iestāde iesāks ar Datu subjekta personas datiem atbilstoši Datu regulas 13.pantam.

 

Gadījumos, kad Iestāde nevarēs sniegt pilnu informāciju atbilstoši Datu regulas 13.pantam, tad tā būs pieejama šeit:

Peronas datu apstrāde 2020.(pdf)

Darbinieku atlases procesa nodrosinasanai un no ta izrietoso tiesibu un pienakumu realizesanai

Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta papildināšanai vai labošanai

  5.  Datu subjekta tiesības

Datu subjektam ir tiesības realizēt visas savas kā datu subjekta tiesības, kas noteiktas Datu regulas III nodaļā:

  • pieprasīt pārzinim piekļūt apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot rakstisku pamatojumu lūgumam, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
  • iesniegt sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

 

  6. Cita informācija

Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā saistībā ar Iestādes veikto personas datu apstrādi datu subjektiem jāsazinās ar Iestādi vai ar Pašvaldības datu aizsardzības speciālistu.